top of page

Protocol voor wedstrijden - Protocol for games

Beste US’er,


Komend weekend begint de competitie. Vanuit de NBB is een vernieuwd protocol uitgebracht met betrekking tot Corona en het spelen van basketbalwedstrijden. We raden jullie aan om dit even door te nemen voor je je eerste competitiewedstrijd speelt. Om het allemaal wat overzichtelijker te maken hebben we de belangrijkste (nieuwe) punten voor jullie samengevat:


 • Boven alles: heb je klachten? Blijf thuis!

 • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. Dit betekent dat coaches niet schreeuwen en dat teams niet yellen.

 • Tijdens het spel ben je vrij te basketballen zoals normaal, maar op dode momenten en zodra je van het veld stapt, dien je rekening te houden met een gepaste afstand tot je medespelers en tegenstanders. Dit is dus ook:

  • Op de spelersbank

  • Tijdens de time-out, rust en tussen de kwarten

  • Tijdens het wisselen

 • De line-up vindt nog steeds plaats, maar er wordt 1,5 meter afstand gehouden tot anderen (geen high-fives)

 • Onnodig contact tijdens de wedstrijd dient te worden voorkomen, dus het vieren van een score of de winst dient ook op 1,5 meter afstand te gebeuren.

 • Indien een scheidsrechter het gevoel heeft dat maatregelen niet worden nageleefd, zijn de aanvoerders het eerste aanspreekpunt. De scheidsrechters kunnen geen (technische) fouten uitdelen voor het niet naleven van de regels, maar heeft te allen tijde het recht om de wedstrijd te staken.

 • Wanneer je moet tafelen houd je 1.5 meter afstand van je mede tafelaar(s), tenzij er een ‘kuchscherm’ tussen jullie is geplaatst.


Tot slot zijn er maatregelen die wij als US Basketball specifiek nemen om het spelen van wedstrijden in de amstelcampushal mogelijk te maken. Een overzicht hiervan vind je ook op onze site. We verzoeken jullie:


 • toeschouwers thuis te laten, zodat we buiten het veld gepaste afstand kunnen houden.

 • ook in het sportcafe de regels na te leven. Deze zijn opgesteld door het USC en kunnen afwijken van de richtlijnen die beneden in de hal gelden.

 • niet beneden in de hal te komen wanneer je niet speelt, coacht, fluit, of jureert. Zodra je wedstrijd is afgelopen ben je toeschouwer en blijf je boven.

 • ook voor wedstrijden al omgekleed naar de hal te komen. Indien je vroeg bent, wacht boven tot het veld leeg is en er ruimte is om te starten met de warming-up.

 • de kleedkamerindeling te volgen die zal worden opgesteld voor iedere thuisronde. We moeten ons daarnaast nog steeds houden aan een maximum van 5 spelers per kleedkamer.

 • wanneer je staat opgesteld om te fluiten, je eigen fluitje mee te nemen naar de hal. Deze zijn niet meer beschikbaar vanuit de club.

 • ons te laten weten wanneer je een positieve Corona test ontvangt en onlangs in de ACH bent geweest. Wij kunnen dan de juiste maatregelingen nemen en kijken of we anderen op de hoogte moeten stellen.


We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd over het nieuwste Corona protocol en wij kijken uit naar onze eerste thuiswedstrijden zaterdag 12 september! We vertrouwen op jullie verantwoordelijkheid en medewerking.


GroetjUS,


Bestuur U.S. Basketball


///// ENGLISH VERSION


Dear USian,


The competition starts next weekend. The NBB has issued a new protocol with regard to Corona and playing basketball games. We recommend that you read this protocol before you play your first league match. To make it all a bit clearer, we have summarized the most important (new) points for you:


 • Above all: do you have complaints? Stay at home!

 • Forced use of your voice is not allowed. This means that coaches don't scream and teams don't yell.

 • During the game you are free to play basketball as normal, but during dead ball moments and as soon as you step off the court, you must adhere to an appropriate distance from your fellow players and opponents. This is also holds:

  • For players on the bench

  • During time-out, half time and between quarters

  • During a substitution

 • The line-up is still going on, but 5 feet (1.5 meters) from others (no high-fives)

 • Unnecessary contact during the match should be avoided, which is why we have to celebrate a score or the win at 1.5 meters.

 • If an umpire feels that protocol is not followed, they will voice this to the captains. The referees cannot call (technical) fouls for non-compliance with the protocol, but have the right to stop the game at any time.

 • When you have to judge a game please take 1.5 meter distance into account. You can sit at the same table as your fellow judges if there is a ‘cough screen’ between you two.


Finally, there are rules that we from U.S. Basketball put in order specifically to enable playing matches in the Amstelcampus hall. You can also find an overview of this on our website. We request that you:


 • Leave spectators at home so that we can keep a proper distance off the court.

 • Also to observe the rules in the sports café. These have been drawn up by the USC and may deviate from the guidelines that apply on and around the court downstairs.

 • Don't go downstairs to the courts when you're not playing, coaching, refereeing, or judging. As soon as your match is over you are a spectator and you stay upstairs.

 • Come to the hall suited up for matches as well. If you are early, wait upstairs until the court is empty and there is room to start the warm-up.

 • Follow the locker room allocation that will be made for each home round. In addition, we still have to adhere to a maximum of 5 players per locker room.

 • When you have to ref a game, bring your own whistlel. These are no longer provided by the club.

 • Let us know when you receive a positive Corona test and have been in the ACH recently. We can take the appropriate actions like seeing who we need to inform.


We hope to have informed you sufficiently about the latest Corona protocol and we are looking forward to our first home games on Saturday September 12! We rely on your responsibility and cooperation.


GroetjUS,


Board U.S. Basketball


コメント


bottom of page