Corona maatregelen - Corona protocols

UPDATE 14 oktober

Vanwege de nieuwe maatregelen zullen er per direct geen trainingen of wedstrijden kunnen plaatsvinden.

UPDATE 14 October

Due to the new regulations practices and games are susended until further notice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona maatregelen (ENGLISH BELOW)

Natuurlijk moeten we ons allemaal houden aan de laatste richtlijnen vanuit de overheid omtrent COVID-19. De laatste informatie vanuit de overheid is te vinden via deze link. Daarnaast is de laatste informatie vanuit de NBB te vinden via deze link. Hieronder proberen we alles zo goed en duidelijk mogelijk op een rijtje te zetten:

 

Algemeen

 • Als bestuur van U.S. Basketball proberen we onze leden en bezoekers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de laatste richtlijnen. De richtlijnen van de overheid zijn in principe leidend en personen zijn individueel verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de geldende richtlijnen en zich hier aan te houden.

 • In geval van overtreding van de richtlijnen/regels waarbij een boete wordt uitgedeeld (door bijvoorbeeld politie, handhaving) zullen desbetreffende individuen persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor deze boetes. U.S. Basketball aanvaardt hier geen aansprakelijkheid.

 • Informeer het bestuur per mail (bestuur@usbasketball.nl) wanneer je een positieve Corona test ontvangt en onlangs in de ACH bent geweest. Wij kunnen dan de juiste maatregelingen nemen en kijken of we anderen op de hoogte moeten stellen.

 • Boven alles geldt: Voel je je niet lekker? Heb je klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. BLIJF DAN THUIS! Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je anderen aansteekt.

 • Personen kunnen door coaches/trainers/bestuur U.S. Basketball worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) van klachten als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

 • Volg de aanwijzingen van het bestuur en personeel van de AmtelCampusHal te allen tijde op.

 • In de hal geldt een mondkapjesplicht wanneer je je niet op het speelveld bevindt. Dit geldt dus meteen bij binnenkomst en in alle ruimtes (inclusief kleedkamers) op moet hebben tenzij je op het speelveld staat om te spelen/training/coachen.

 • In de hal zullen looproutes worden aangebracht. Houd je aan deze looproutes.

 • Publiek is helaas niet welkom in de hal, dit geldt tevens voor chauffeurs die geen speler of coach zijn van het bezoekende team.

 • De bar en tribune zijn gesloten.

 • Beperk de nauwe contacten tussen de verschillende teams zoveel mogelijk te tot noodzakelijke contacten.

Regels op en rond het veld

 • Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. Dit betekent dat coaches niet schreeuwen en dat teams niet yellen.

 • Tijdens het spel ben je vrij te basketballen zoals normaal, maar op dode momenten en zodra je van het veld stapt, dien je rekening te houden met een gepaste afstand tot je medespelers en tegenstanders. Dit is dus ook:

  • Op de spelersbank

  • Tijdens de time-out, rust en tussen de kwarten

  • Tijdens het wisselen

 • De line-up vindt nog steeds plaats, maar er wordt 1,5 meter afstand gehouden tot anderen (geen high-fives)

 • Onnodig contact tijdens de wedstrijd dient te worden voorkomen, dus het vieren van een score of de winst dient ook op 1,5 meter afstand te gebeuren.

 • Indien een scheidsrechter het gevoel heeft dat maatregelen niet worden nageleefd, zijn de aanvoerders het eerste aanspreekpunt. De scheidsrechters kunnen geen (technische) fouten uitdelen voor het niet naleven van de regels, maar heeft te allen tijde het recht om de wedstrijd te staken.

 • Wanneer je moet tafelen houd je 1.5 meter afstand van je mede tafelaar(s), tenzij er een ‘kuchscherm’ tussen jullie is geplaatst.

 • Neem je eigen fluitje mee naar de hal wanneer je opgesteld staat om te fluiten. Deze zijn niet meer beschikbaar vanuit de club.

 • We delen de teams in per kleedkamer, gebruik alleen de kleedkamer die is toegewezen aan je team. Deze indeling zal op de deur van kleedkamer hangen.

 • Er geldt een maximum van 5 personen per kleedkamer.

 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de hal (zo kunnen mensen die getraind/gespeeld hebben lekker gaan douchen).

 • Kom maximaal 15 minuten voor je training naar de hal, kom maximaal 30 minuten voor je wedstrijd naar de hal.

 • Verlaat de hal zo snel mogelijk na je training of wedstrijd.

 • Na iedere training/wedstrijd is elk (thuisspelend) team verantwoordelijk voor het schoonmaken van alle tijdens de training gebruikte materialen (ballen, pionnen, banken, tablet etc.). Het bestuur zal zorgen voor voldoende schoonmaakmiddelen.

ENGLISH

Corona protocols

Of course we have to stick to the COVID-19 guidelines that were imposed by the Dutch government. The latest information from the Dutch Government can be found via this link. The latest information from the Dutch Basketball Association (NBB) can be found here. Below follows a summation of the most important points:

 

General

 • As the board of U.S. Basketball our goal is to provide you with the newest guidelines that are available. In principle, the governmental guidelines are leading for ours and each individual member is held responsible for knowing and following the guidelines.

 • When rules are violated, leading to a fine (for instance by police or other enforcement parties), the involved individual is held responsible for paying this fine. U.S. Basketball does not hold liability for this.

 • Notify the board via email (bestuur@usbasketball.nl) when you have tested positive for the Corona virus and have been at the club recently. We can then see if we need to take additional measures regarding others at the club.

 • The most important rule: If you are not feeling well or are showing symptoms like a cold, a running nose, sneezing, sore throat, (light) cough, shortness of breath, a fever, and/or loss of smell and taste sensation, STAY HOME! We want to prevent the spread of the virus to our teammates.

 • All members and visitors can be sent home by coaches/trainers/U.S. Basketball board members when showing one of the symptoms mentioned above.

 • Please follow directions by the U.S. Basketball board and employees of the AmstelCampusHal at all times.

 • Everyone is obligated to wear a face mask within the accommodation. This means that you must already be wearing a face mask upon entry and wear it in all public areas, including changing rooms. The only exception is when you are on the basketball court to play or coach.

 • The accommodation will be marked by walking routes. Please always only follow this path.

 • Supporters are not allowed in the accommodation, this includes drivers of visiting teams who are not a player or coach of that team.

 • The bar and the stands will be closed completely.

 • Limit interactions with members of other teams as much as possible.

Around the court

 • Forced use of your voice is not allowed. This means that coaches don't scream and teams don't yell.

 • During the game you are free to play basketball as normal, but during dead ball moments and as soon as you step off the court, you must adhere to an appropriate distance from your fellow players and opponents. This is also holds:

  • For players on the bench

  • During time-out, half time and between quarters

  • During a substitution

 • The line-up is allowed, but keep 5 feet (1.5 meters) from others (no high-fives)

 • Unnecessary contact during the match should be avoided, which is why we have to celebrate a score or the win at 1.5 meters.

 • If an umpire feels that protocol is not followed, they will voice this to the captains. The referees cannot call (technical) fouls for non-compliance with the protocol, but have the right to stop the game at any time.

 • When you have to judge a game please take 1.5 meter distance into account. You can sit at the same table as your fellow judges if there is a ‘cough screen’ between you two.

 • Bring your own whistle when you have to ref a game.

 • We will assign locker rooms to all teams. A schedule will be provided and will be available on locker room doors. Please stick to the schedule.

 • There is a maximum capacity for the locker rooms of 5 people.

 • Try to dress for practice/games at home so you do not need to use the changing room beforehand. This way, the people that are done with practice can use the showers.

 • Do not arrive more than 15 minutes before practice, do not arrive more than 30 minutes before your game.

 • After practice or a game, do not stick around, but leave as soon as possible.

 • After each practice/game, (home) teams are responsible to clean the gear they used. This includes basketballs, cones, benches, tablets, etc.). Cleaning supplements will be provided by the U.S. Basketball board.

Amstelcampushal

Tweede Boerhaavestraat 10, 020 525 8075

© 2018 by US Basketball